Levering onder inkoopvoorwaarden van Hoogvliet


ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN HANDBOEK VOOR
LEVERANCIERS VAN HOOGVLIET B.V.

Hoogvliet stelt voor haar klanten hoge eisen aan de kwaliteit van de diensten van haar toeleveranciers. Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen en omdat bij een goede samenwerking duidelijke afspraken noodzakelijk zijn, heeft Hoogvliet algemene inkoopvoorwaarden en een handboek voor leveranciers opgesteld. Hierin zijn regelingen opgenomen voor onder meer de kwaliteit van de producten, verpakking van producten, de logistiek en de financiële afwikkeling van transacties. Kwaliteit betekent ook: snel reageren als het blijkt dat een product niet aan de vereisten voldoet. In dat kader bevatten deze documenten regelingen voor calamiteiten en recalls.
De “Algemene Inkoopvoorwaarden van Hoogvliet”, aangevuld met het “Handboek voor Leveranciers,” zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Hoogvliet en de leverancier tot stand komen.

Inhoud  “Algemene Inkoopvoorwaarden van Hoogvliet”
1. Toepassing
2. Totstandkoming
3. Handboek
4. Tijdstip en plaats van levering
5. Kwaliteit en omschrijving
6. Recall
7. Eigendomsovergang en risico
8. Logogebruik
9. Uitbesteding, overdracht en verpanding van de overeenkomst
10. Intellectuele eigendom
11. Ontbinding en opzegging
12. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
13. Verrekening
14. Slotbepalingen

Inhoud “Handboek voor Leveranciers”
1. Algemeen
2. Elektronische gegevensuitwisseling
    a. Artikelgegevens
    b. Transactionele berichten
3. Voedselveiligheid en productkwaliteit
    a. Voedselveiligheid
    b. Voedselfraude
    c. Gedragscode duurzame handel
    d. Verpakkingsvoorwaarden
    e. Overmacht bij verminderde consumentenvraag
4. Private label
    a. Certificeringseisen
    b. Ketentransparantie
    c. Samenstelling, etikettering en verpakking
    d. Intellectuele eigendom
    e. Productie private label producten
    f. Producteisen
    g. Inspectie en controle
    h. Exclusiviteit
5. Levering
    a. Bestel- en aflevermomenten
    b. Levertijdigheid en levervolledigheid
    c. Monsters
    d. Colli
    e. Ladingdragers
    f. Houdbaarheid en temperatuur
    g. Levering
    h. Gs1-label met sscc-code
    i. Emballage
    j. Ontvangst en controle
    k. Calamiteitenplan en riskmanagementprocedure
    6. Recall
    7. Centrale betaling, facturering en bonusafrekeningen
8. Verrekening
9. Geheimhouding
    Bijlage 1: gedragscode duurzame handel

Voor de meest recente versie van de documenten "Algemene Inkoopvoorwaarden van Hoogvliet B.V." en "Handboek voor leveranciers van Hoogvliet B.V." kunt u contact opnemen met uw Category Manager bij Hoogvliet. Voor inhoudelijke vragen over deze documenten kunt u contact opnemen met john.vanleijen@hoogvliet.com.